Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Nhàn An (阮福嫻安)

Ngài

Nguyễn Phúc Nhàn An (阮福嫻安)
Tuệ Hòa (慧和)

Phương Hương Công Chúa (芳香公主)

Phương Hương Công Chúa (芳香公主)
Tuệ Hòa (慧和)
Nguyễn Phúc Nhàn An (阮福嫻安)
Sinh 2 tháng 8 năm 1832 mất 6 tháng 4 năm 1854
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Phu quân Hoàng Văn Ban.
Có 2 con gái.