Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Châu

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Châu

Công chúa