Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Kiền

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Kiền

Phong Quốc Công