Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tường Tình

Ngài

Nguyễn Phúc Tường Tình

Công chúa