Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn (阮福玉琂)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn (阮福玉琂)
Trinh Lệ (貞麗)

An Nghĩa Công Chúa (安義公主)

An Nghĩa Công Chúa (安義公主)
Trinh Lệ (貞麗)
Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn (阮福玉琂)
Sinh 11 tháng 8 năm 1804 mất 1856
Thân mẫu Đức phi Lê Ngọc Bình
Năm 1823, lấy phò mã Lê Văn Yến (con của tướng Lê Văn Phong, Phong là em ruột của Tả quân Lê Văn Duyệt), sinh được ba con trai