Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Hòa Thận (阮福和慎)

Ngài

Nguyễn Phúc Hòa Thận (阮福和慎)
Uyên Nhàn (淵嫻)

Định Thành Công Chúa (定成公主)

Định Thành Công Chúa (定成公主)
Uyên Nhàn (淵嫻)
Nguyễn Phúc Hòa Thận (阮福和慎)
Sinh 27 tháng 6 năm 1834 mất 25 tháng 12 năm 1860
Thân mẫu Tài nhân Bùi Thị San
Phu quân Nguyễn Hanh.
Có ba con trai, một con gái.