Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Dần (阮福綿寅)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Dần (阮福綿寅)
Cung Lượng (恭亮)

Trấn Tĩnh Quận Công (鎮靖郡公)

Trấn Tĩnh Quận Công (鎮靖郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Dần (阮福綿寅)
Sinh 18 tháng 4 năm 1829 mất 9 tháng 3 năm 1885
Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tâm
Bộ tên Vũ (羽)
Có 15 con trai, 9 con gái.