Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Thận

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Thận

Công chúa