Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Bích (阮福玉碧)

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Bích (阮福玉碧)

mất sớm

Nguyễn Phúc Ngọc Bích (阮福玉碧)
Sinh 1812 mất 1819
Thân mẫu Mỹ nhân Trần Thị Thể
Mất sớm.