Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Trụ (阮福綿宙)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Trụ (阮福綿宙)

mất sớm

Nguyễn Phúc Miên Trụ (阮福綿宙)
Sinh 25 tháng 3 năm 1833 mất 12 tháng 9 năm 1841
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Tiền