Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Trụ

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Trụ

Hoàng tử Trụ