Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Điều

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Điều

Kiến Hòa Quận Công