Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thục Tỉnh

Ngài

Nguyễn Phúc Thục Tỉnh

Công chúa