Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Thục Tĩnh (阮福淑靜)

Ngài

Nguyễn Phúc Thục Tĩnh (阮福淑靜)
Nhàn Uyển (婉嫻)

Xuân An Công Chúa (春安公主)

Xuân An Công Chúa (春安公主)
Nhàn Uyển (婉嫻)
Nguyễn Phúc Thục Tĩnh (阮福淑靜)
Sinh 1 tháng 10 năm 1825 mất 13 tháng 4 năm 1856
Thân mẫu Quý nhân Lê Thị Lộc
Phú quân Trương Phúc Lý.
Có 3 con trai, 2 con gái.