Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Nhu

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Nhu

Công chúa