Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt

Ngài

Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt

Nghĩa Hòa Công Chúa