Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thành

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thành

Hoàng tử Thành