Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thành (阮福綿宬)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thành (阮福綿宬)

Tảo thương

Nguyễn Phúc Miên Thành (阮福綿宬)
Tảo thương
Thân mẫu không rõ