Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Tĩnh (阮福貞靜)

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Tĩnh (阮福貞靜)
Mỹ Thục (美淑)

Bái Trạch Công Chúa (沛澤公主)

Bái Trạch Công Chúa (沛澤公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Trinh Tĩnh (阮福貞靜)
Sinh 25 tháng 6 năm 1839 mất 10 tháng 11 năm 1909
Thân mẫu Tài nhân Bùi Thị San
Phu quân Lê Văn Hộ.