Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Trinh Tình

Ngài

Nguyễn Phúc Trinh Tình

Công chúa