Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Thần

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Thần

Phù Cát Quận Công