Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Vãn (阮福綿𡩄)

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Vãn (阮福綿𡩄)
Cung Lượng (恭亮)

Cẩm Giang Quận Công (錦江郡公)

Cẩm Giang Quận Công (錦江郡公)
Cung Lượng (恭亮)
Nguyễn Phúc Miên Vãn (阮福綿𡩄)
Sinh 28 tháng 9 năm 1832 mất 1 tháng 9 năm 1895
Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tâm
Bộ tên Xỉ (齒)
Có 10 con trai, 12 con gái.