Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Tịnh Hòa

Ngài

Nguyễn Phúc Tịnh Hòa

Công chúa