Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Miên Định

Ngài

Nguyễn Phúc Miên Định

Thọ Xuân Vương