Tiểu sử của Ngài Vĩnh Bội

Ngài

Vĩnh Bội
Ông Kiểm

Kiểm lễ

Vĩnh Bội

vợ: Bà Nguyễn Thị Tề & Bà Nguyễn Thị Tráng

 

Phu nhân:

- Nguyễn Thị Tề

- Nguyễn Thị Tráng

vợ: Bà Nguyễn Thị Tề & Bà Nguyễn Thị Tráng