Tiểu sử của Ngài Bảo Trâm

Ngài

Bảo Trâm

 

Phu nhân:

- Nguyễn Thị Minh Tâm