Tiểu sử của Ngài Bửu Gia

Ngài

Bửu Gia
Ông Tham

Tham tri trí sự

 

Phu nhân:

- Huỳnh Thị Ứng - Chánh thất

- Nguyễn Thị Liên Hương