Tiểu sử của Ngài Công Huyền Tôn Nữ Hồng Sơn

Ngài

Công Huyền Tôn Nữ Hồng Sơn

 

Phu quân:

- Châu Ngọc Long - Kỹ sư điện tử