Tiểu sử của Ngài Bảo Phái

Ngài

Bảo Phái

 

Phu nhân:

- Nguyễn Thị Lé

- Nguyễn Thị Huế

Con trai: