Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Ngài

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
Nguyễn Phúc Thiển

Vua Bảo Đại 保大