Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Phát 阮氏…

Ngài

Nguyễn Thị Phát 阮氏…