Tiểu sử của Ngài Nguyễn Bá Cao 阮伯高

Ngài

Nguyễn Bá Cao 阮伯高

Thái Phó Phổ Quận Công

Ông là con thứ 7 của Hoằng Quốc Công Nguyễn Công Duẫn. Lai lịch không rõ. Ông làm quan trải qua các triều từ Lê Thánh Tông (1460-1497) đến Lê Chiêu Tông (1516-1522). Năm Kỷ tỵ (1509), ông là một trong số các đại thần nổi lên ở Tây Đô tôn lập vua Lê Tương Dực, ông được phong là Phò Quốc Thượng Tướng quân, Thượng Trụ Thái Phó Phổ Quốc Công.
Con cháu không rõ