Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Diễn 阮氏演

Ngài

Nguyễn Thị Diễn 阮氏演

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ