Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Biên 阮氏編

Ngài

Nguyễn Thị Biên 阮氏編

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ.