Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Dự 阮氏預

Ngài

Nguyễn Thị Dự 阮氏預

Bà là con gái của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ