Tiểu sử của Ngài Nguyễn Dũ 阮愈

Ngài

Nguyễn Dũ 阮愈

Thị Cận Tỵ

Ông là con thứ hai của Chiêu Quang Hầu. Ông theo Bình Định Vương từ lúc ban đầu của cuộc khởi nghĩa. Ông lập được nhiều công trạng, làm đến chức Thị Cận Tỵ.
Con cháu không rõ