Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Luyện 阮氏練

Ngài

Nguyễn Thị Luyện 阮氏練