Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Ba 阮氏杷

Ngài

Nguyễn Thị Ba 阮氏杷