Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thị Phảng 阮 氏 仿

Ngài

Nguyễn Thị Phảng 阮 氏 仿