Tiểu sử của Ngài Nguyễn Ba 阮 耙

Ngài

Nguyễn Ba 阮 耙