Tiểu sử của Ngài Nguyễn Tác 阮

Ngài

Nguyễn Tác 阮

Ông là con trưởng của Huệ Quốc Công. Tiểu sử không rõ. Về sau, ông theo giúp nhà Hậu Trần chống lại quân Minh, Lập được nhiều công trạng, ông được phong là Tả Hiệu Điểm. Ông theo cha ở sơn động, cùng với các anh em cai quản các trang trại. Ông có một người con tên là Nguyễn Bá Lân.