Tiểu sử của Ngài Nguyễn Diễn (Viên Ngoại Lang)

Ngài

Nguyễn Diễn (Viên Ngoại Lang)