Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thức (Tả Đô Đốc)

Ngài

Nguyễn Thức (Tả Đô Đốc)