Tiểu sử của Ngài Nguyễn Thức

Ngài

Nguyễn Thức

Tả Đô Đốc