Tiểu sử của Ngài Nguyễn Công Luật 阮 公 律

Ngài

Nguyễn Công Luật 阮 公 律

Hữu Hiểu Điểm 右 校 點