Tiểu sử của Ngài Nguyễn Nạp Hòa 阮 納 和

Ngài

Nguyễn Nạp Hòa 阮 納 和

Bình Man Đại Tướng Quân 屏 蠻 大 將 軍

Tổ Tiên

1