11 Bài thơ Ngự chế mạng danh thi
Hình ảnh bản gốc chụp từ Hoàng tộc lược biên xuất bản 1943