Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bửu Khiêm

Ngài

Nguyễn Phúc Bửu Khiêm

Hoài Ân Công