Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bửu Nghi

Ngài

Nguyễn Phúc Bửu Nghi

Tảo thương