Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bửu Thị

Ngài

Nguyễn Phúc Bửu Thị

Tảo thương