Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 阮福永瑞

Ngài

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 阮福永瑞
Vua Bảo Đại 保大 (13)