Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bửu Đảo 阮福寶嶹

Ngài

Nguyễn Phúc Bửu Đảo 阮福寶嶹
Vua Khải Định (啓定) (12)

Cảnh Tôn Thuần Hoàng Đế 景 宗