Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Vĩnh San 阮福永珊

Ngài

Nguyễn Phúc Vĩnh San 阮福永珊
Vua Duy Tân 維新 (11)