Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙)

Ngài

Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙)
Vua Thành Thái 成泰 (10)

Nguyễn Phúc Chiêu (阮福昭)