Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ưng Thị 阮福膺豉

Ngài

Nguyễn Phúc Ưng Thị 阮福膺豉
Vua Đồng Khánh 同慶 (9)

Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế

 

Phu nhân:

- Nguyễn Thị Nhàn - Phụ Thiên Thuần Hoàng Hậu

- Dương Thị Thục - Hựu Thiên Thuần Hoàng Hậu

- Trần (Đăng) Thị Đồng - Quan phi

- Hồ Thị Qui - Tiệp Dư

- ... Bá Hiệp